ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny
  
 

Princíp merania


Meranie, dva až tri milimetre velkých reak?ných miest, prebieha pomocou elektródy s priemerom 2,5 mm a striedavého prúdu s ve?kos?ou 0,05 mA pri frekvencii 9 kHz. Špeciálna elektróda zabezpe?uje konštantný prítlak na každom meranom mieste. Cez po?íta? sú namerané hodnoty elektrického odporu a kapacity prenášané do diagramu.


 

Princíp diagnostického vyhodnotenia


Zdravý ?lovek má hodnoty odporu v rozsahu od 30 do 80 kOhm, graf má stupnicu až do 260 kOhm. Hodnoty kapacity sa pohybujú medzi 800 pF a 1200 pF pri?om graf znázor?uje hodnoty v rozsahu od 0 po 1600 pF niekedy po 2000 pF.

Pri chorobách vykazuje vä?šina reak?ných miest, viac alebo menej výrazne, zmeny nameraných hodnôt. A to tak, že hodnoty odporu narastajú a hodnoty kapacity klesajú. Ak vezmeme do úvahy všetky reak?né body a ich namerané hodnoty, je možné vyslovi? diagnózu. Smerodajné sú pri tom miesta, ktoré vykazujú najvä?šie odchýlky od normálu.

Taktiež sa prihliada na rozdiely ?avej a pravej strany ?udského tela ako aj hodnôt reak?ných miest na jednotlivých stranách. Preto sú spravidla modrou ozna?ené hodnoty ?avej a ?ervenou, hodnoty pravej strany.

Princíp terapie


Pomocou presne dávkovaných a bezbolestných elektrických impulzov na reak?ných miestach nastávajú zmeny ionového prostredia. V?aka tomu, nastávajú zmeny elektrického odporu a kapacity smerom k normálu. Tento proces je presne dávkovaný, ovplyv?ované sú len miesta, ktoré ukazujú zvyšené hodnoty odporu.

Použivané sú exponencialné prúdové impulzy v rozsahu od 0,5 mA do 2 mA s frekvenciou od 0,4 do 1 kHz. Napätie dosahuje hodnoty od 2 do 15 Voltov. Prístroj je skonštruovaný tak, aby zabránil predávkovaniu – po dosiahnutí normálneho odporu reak?ných miest sa automaticky vypne. Po vypnutí prúdu nastáva pomalé narastanie odporu, ktoré však nedosiahne východziu hodnotu.

Týmito elektrickými podnetmi sa cez zmenu ionového prostredia dosahuje zmena elektrického odporu a kapacity. Normalizácia elektrických pomerov vyvoláva lie?ebné procesy v ?udskom tele, ktoré sú schopné si poradi? s chorobami, ktoré doteraz odolávali lie?be. Po viacerých sedeniach (vä?šinou 20 a? 40 sedení) je možné dosiahnú? normalizáciu.
Elektroneurálna terapie je prevádzaná prístrojom zvaným perduktor, pomocou ktorého prenikajú elektrické prúdy pod kožu. Okrem toho sa dajú s týmto prístrojom uskuto??ova?: Galvanizácia, Jontophoréza, trojuholníkový, štvorcový, exponenciálny a diadynamický prúd.

Vždy po 10 sedeniach nasleduje nové meranie reak?ných miest, ?ím sa kontroluje zmena hodnôt. Sedenia sú 2 až 6-krát týždenne  a trvajú, pod?a po?tu reak?ných miest, približne 15 minút. S normalizáciou hodnôt sa vä?šinou dostavuje aj subjektívne a objektívne zlepšenie. Niekedy môže pacient po sedení poci?ova? únavu ?o je normálny jav. Najvä?ší ú?inok sa dosahuje, ke? pacient po terapii oddychuje cca 30 minút.

Dôležité pre úspech terapie je, aby sa v blízkosti pacienta nenachádzali žiadne elektrické pomôcky. Tieto by mohli zmenši? alebo dokonca znehodnoti? ú?inok elektroneurálnej terapie.
 

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny