ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny
 
  
 

?o je to elektroneurálna diagnostika a terapia


Táto metóda umož?uje bezbolestnú diagnózu a terapiu. Elektroneurálna diagnostika je špeciálny diagnostický postup, ktorý dop??a iné postupy, ale nemôže ich nahradi?. Naopak, iné diagnostické postupy môžu potvrdi? výsledky dosiahnuté elektroneurálnou diagnostikou. Týmto je daná dostato?ná istota diagnózy. Neodmyslitelný je aj lekár, ktorý na základe odborného vyhodnotenia a interpretácie vysloví diagnózu a zabezpe?í ?alšie vyšetrenia.

Je to šetrná metóda, bez akýchko?vek hrubých zákrokov. Nežiadúce ú?inky sú pri odbornom používaní ve?mi zriedkavé a ak sa aj vyskytnú, tak sú ve?mi malé.

Ponúka možnos? kontroly ú?innosti zvolenej terapie.

Okrem toho máme možnos? grafického zobrazenia choroby, ktorá pacientovi sprostredkúva ur?itú dôveryhodnos? a schopnos? logicky sledova? celý priebeh lie?by. Elektroneurálna diagnostika a terapia ponúka možnos? diagnózy a terapie celého tela a to len jedným lekárom. Tým je aj daná terapia presahujúca jednotlivé oddelenia. Ešte lepšie je, ak sa stanovená diagnóza potvrdí vyšetrením u špecializovaného kolegu. Touto cestou zabezpe?íme blaho pacienta.
Elektroneurálna terapia pomáha pacientovi bez toho aby mu škodila, alebo spôsobovala boles?. Úspech zvoleného ošetrenia je možné po celý ?as kontrolova? pomocou elektroneurálnej diagnostiky a ak je to potrebné, hocikedy zmeni? a individuálne prispôsobi? lie?bu pod?a priebehu ochorenia pacienta.

Z vedeckého hladiska je elektroneurálna diagnostika a terapia  blízko k neurálnej terapii a akupunktúre. Patrí k takzvaným regula?ným postupom.
 
 
 

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny