ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny
 


Kto profituje z elektroneurálnej diagnostiky a terapie

Z tejto metódy môžu profitova? temer všetci pacienti s akútnymi a chronickými ochoreniami. Pre pacienta je to nenáro?ný a zárove? ve?mi ú?inný spôsob ošetrenia, aj pri takých bolestiach, na ktoré doposia? nezaberali (alebo nie dostato?ne) bežné spôsoby. Sú?asne pôsobí ve?mi regenerujúco a revitaliza?ne, pretože vyrovnáva energeticky deficit.
Ve?mi dobré výsledky boli dosiahnuté pri lie?be problémov chrbtice a platni?iek, pri bolestiach hlavy, migréne, fantómových bolestiach, pri stavoch telesnej a duševnej vy?erpanosti, funk?ných a vegetatívnych poruchách orgánov, nádorových ochoreniach, skleróze multiplex, vývojových poruchách v detskom veku.
 
 
 

ENT – Slovensko
Co je to ENT
Kto profituje z ENT
Informácie pre pacientov
Meranie, vyhodnotenie, terapia
Prístroje
Objednávka
Akadémia
Termíny